Afrika 2022 | ESO travel

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, které poskytuje na základě koncesní listiny a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře ESO travel a.s.,nestanoví-li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. (dále jen„Podmínky“). 2. Cestovní kancelář ESO travel a.s. (dále ESO travel) jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník–dále jenOZ)prodávázájezdy (§2522OZ)výhradněnazákladěSmlouvyozájezdu vyhotovené vpísemné formě,kteráobsahuje všechny zákonem stanovenénáležitostipropísemnéPo- tvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). 2.Všeobecné smluvní podmínky ESO travel tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá- jezdu) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ESO travel a.s. Článek I. - PŘEDMĚT SMLUVNÍHOVZTAHU Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 1.zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je ESO travel (§ 1,odst.1 zák.č.159/1999 Sb.) nebo 2.ubytovacích, stravovacích,dopravních a jiných služeb prodávané jménem a na účet ESO travel jako jednotlivéslužbydle individuálníhopožadavkuzákazníka, jakonapříkladpořádáníslužebníchcest,atd. (dále jen „jednotlivé služby“). Článek II. -VZNIK SMLUVNÍHOVZTAHU Smluvnívztahmezi cestovníkanceláříESO travela.s.,se sídlemKorunovační22,17000Praha7a zá- kazníkem (příp. jehopravomocnýmzástupcem)vznikánazákladězákazníkem řádněvyplněnéapode- psané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří ESO travel, případně jejím zplnomocněným zástupcem. Článek III. - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHOVZTAHU Účastníky smluvního vztahu jsou: 1.pořadatelESO travela.s.,se sídlemKorunovační22,17000Praha7, IČO27957039 zapsanývob- chodním rejstříkuvedenémMěstskýmsoudemvPrazeoddílB.vložka12329,kterýdosmluvníhovztahu vstupujeprostřednictvímsítěvlastníchprodejníchmístneboprostřednictvímobchodníchzástupců (dále jen „ESO travel“) a 2.Zákazník,kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). Článek IV. - CENA ZÁJEZDU 1.Ceny zájezdů zahrnují dopravu, transfery z a na letiště v místě pobytu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek a stravování podle vlastního výběru,případně program během zájezdu,průvodce u skupinových zájezdů,není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak,nebo i další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu. 2.Zákazník jepovinenuhraditcenuzájezdupřed jehozahájenímaceny jednotlivých služebpřed jejich poskytnutím.Cenuzájezduplatíobjednavatelzájezduvhotovostineboplatebníkartouvprovozovnách CK nebo bankovním převodem (popř. složenkou) na účet CK uvedeným ve smlouvě o zájezdu.Za za- placení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a/nebo den připsání platby na účet ESO travel. 3. Objednavatel zájezdu je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději 28 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK. 4.Cenová garance společnosti ESO travel.Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě měnových kurzů platnýchpřed30dnypovydáníaktuálníhokatalogovéhoceníku.CestovníkancelářESO traveldisponuje mechanismy,které tlumídopadvýkyvů jednotlivýchměnnacenynašichzájezdů,a jeschopnazvlastních zdrojůanazákladěvysokýchakontacívzahraničíabsorbovataž10%pokleskurzučeskékorunyvzhle- dem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny zájezdu.V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář ESO travel nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků nových,kalkulovaných na základě nových kurzů. 5.Cenuzájezduuvedenouvesmlouvěozájezdu jeESO traveloprávněna (dle (§2530OZ) jednostranně zvýšit: a) při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot b) při zvýšení plateb spojených s dopravou,např. letištních,bezpečnostních a přístavních poplatků c) při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně.Rozhodný den,kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu,ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů. Písemnéoznámeníozvýšenícenymusíbýtzákazníkoviodeslánonejpozději21dnípředzahájenímzá- jezdu.Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl.Při porušení tohoto závazku má ESO travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ) a platí ustanovení článkuVIII – storno podmínky. ČlánekV. - PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cestovní kancelář ESO travel má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a čerpáním. 2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 30% z celkové ceny zájezdu (včetně fa- kultativních služeb).Tato záloha je splatná při podpisu smlouvy o zájezdu. 3. Doplatekmusíbýtuhrazen tak,abynejpozději28dnípředodletembylpřipsánnaúčetcestovníkan- celáře ESO travel.Při porušení tohoto závazku má ESO travel právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533OZ). 4. Při uzavření smlouvy o zájezdu u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu na účet cestovní kancelářeESO travel.DoplatekzájezdupoukážezákazníkpřímonaúčetcestovníkancelářeESO travel. Autorizovaný prodejce není inkasním místem cestovní kanceláře ESO travel. CK bude považovat po- vinnost zákazníkauhradit cenu zájezdu za splněnouažokamžikem,kdy jíbude částka za zájezdpře- dána, resp. připsána na účet. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornopoplatky) jsou splatné ihned. Je-li zřejmé, že smlouva o zájezdu bude uzavřena v době kratší než 30 dnů před datem zahájení zájezdu, je zákazník zájezdu povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100% ceny,v den podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem. 5.Vpřípaděnedodržení termínuúhradycenyzájezduzákazníkem jecestovníkancelářESO travelopráv- něnazájezdzrušitbezdalšíhoupozorňováníaodsmlouvyozájezduodstoupit.Zákazníkhradínáklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).V lodní přepravě se tato odpovědnost řídí Mezinárodní úmluvou vztahující se k přepravě osob a zavazadel na moři ze dne 13.12.1974 a jejím Protokolem z roku 1976 (tzv.Athénskou dohodou). 6.Zákazníkmánároknaposkytnutíslužeb jenpřiplnémzaplacenícenyzájezdu.Bezúplnéhozaplacení cenyzájezduaostatníchslužebvcenězájezdunezahrnutých,nemázákazníknároknaplnění (poskytnutí služeb) ze strany CK. 7.U jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu. Uzájezdůnazvláštníobjednávku (navyžádání) jeCKoprávněnavyžadovatzaplacenízálohyažvevýši 100% ceny zájezdu,pokud není domluveno jiným způsobem. 8. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nemají vliv na cenu zájezdu platnou v době podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem. ČlánekVI. - PRÁVAA POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 1.K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb.Pokud bez zavinění cestovní kanceláře ESO travel dohodnuté služby nevyčerpá,nemá právo na jejich náhradu. b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu dle článkuVIII. d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem ESO travel a článkem X. této smlouvy, e)právonaochranuosobníchdata informacíocílechcest,které jsouobsahemsmlouvyozájezdupříp. v dalších dokumentech,před nepovolanými osobami f)uzájezdůprávonaposkytnutínejpozději7dnůpředzahájenímzájezdudalšíchpísemnýchpodrobných informacíovšechskutečnostech,které jsouprozákazníkadůležitéakteré jsouESO travelznámy,pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb g) právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku,obsahující označení pojišťovny,podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 2.K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout cestovní kanceláři ESO travel součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,pokud si tuto službu u CK objednal b) zajistituosobmladších15ti letdoprovodadohleddospěléhoúčastníka,obdobně zajistitdoprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu /smlouvu na služby čerpané v zahraničí c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem d)převzítodcestovníkancelářeESO traveldokladypotřebnépročerpáníslužeb (letenky,vouchery,ces- tovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce ESO travel e) bez zbytečného odkladu sdělovat ESO travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb f)mítu sebe všechnydokladypožadovanépro vstupdopříslušných zemípobytu i tranzitu (platný ces- tovní doklad, víza,doklad o zdravotním pojištění,apod.pokud je vyžadováno),dodržování pasových, celních,zdravotníchadalšíchpředpisůapravideldané země,dokteré cestuje.Zákazník zájezdu jepo- vinen zajistit,abyúčastníci zájezdu,v jejichžprospěchuzavřel smlouvuo zájezdu,měliu sebepo celou dobuzájezduveškerédokladyozaplaceníanapožádání jepředložilikekontrolepracovníkůmCK.Pří- slušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí,kam cestujíapotřebnávíza siobstarat.Veškerénáklady,kterévzniknounedodržením tohotous- tanovení,nese zákazník g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře ESO travel a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění h) zdržet se jednání,kterébymohloohrozit,poškodit,omezovat čiodpuzovatostatníúčastníky zájezdu i)počínat si tak,abynedocházeloke škodámna zdravínebomajetkunaúkorostatních zákazníků,do- davatelů služeb nebo ESO travel a uhradit případnou škodu,kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacíma jiném zařízení,kde čerpal služby zajištěnédle smlouvyo zájezdu j) řídit sepokynyprůvodce zájezdunebo jinéESO travelurčenéosobyadodržovat stanovenýprogram k)splnitočkovací,popř.dalšízdravotnicképovinnostipřicestáchdozemí,prokteré jsoustanovenyme- zinárodními zdravotnickými předpisy l)vpřípaděodstoupeníod smlouvyozájezdu jezákazníkpovinen takovéodstoupeníod smlouvyozá- jezdu ESO travel oznámit a zaplatit odstupné dle článkuVIII. m) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty,které tvoří součástvýslovně stanovenéhoprogramuazaplacenécenyzájezdu.Jakékolidalší službymimopředem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčenívzahraničí,náhradnípřepravadoČR,apod.) jsouslužbami,kterémůžeCKposkytnout jen na podkladě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb. n) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolucestujících ve smlouvě o zá- jezdu. 3.K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří: a) seznámit svéúčastníky s těmitoVšeobecnými smluvnímipodmínkami cestovníkancelářeESO travel jakož isdalšími informacemi,kteréodESO travelobdrží,zejména jepak informovato rozsahuakvalitě služeb b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny,který obdržel dle článku XI. c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník d)určitvedoucíhoskupinyvpřípadě,kdypodledohodysESO travelnenízajištěndoprovodprůvodcem ESO travel.Tentovedoucíorganizačně zabezpečuje řádnéposkytnutí služeboddodavatelů,dbánapl- nění programu služeb. ČlánekVII.– POVINNOSTIA PRÁVA ESO travel 1.KprávůmapovinnostemzákazníkůuvedenýmvčlánkuV.sevztahujíodpovídajícípovinnostiapráva ESO travel. 2. ESO travel je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb,které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ESO travel známy. 3.ESO travelnenípovinnaposkytnoutzákazníkoviplněnínad rámecpředempotvrzenýchazaplacených služeb. 4. ESO travel je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb.v platném znění,na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž ESO travel uzavřel smlouvu o zájezdu, právonaplněnívpřípaděpojistnéudálosti.ESO travel jepovinnav těchtopřípadechpředatzákazníkům současně s smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny,podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 5.NáhraduškodyvzniklouzporušenízávazkuESO travelzesmlouvyozájezdu,neníESO travelpovinna nahraditnad částkupřesahujícíomezenív souladu smezinárodními smlouvami,kterými jeČRvázána. V letecképřepravě se takodpovědnost řídíÚmluvouo sjednoceníněkterýchpravidelvmezinárodní le- teckédopravězedne28.5.1999 (tzv.Montrealskouúmluvou)adálenařízenímEvropskéhoparlamentu aRadyEvropskéunieč.2027/97,vezněnínařízeníč.889/2002zedne13.května2002,kterévychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu. ČLÁNEKVIII. - ZRUŠENÍA ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEBA JEJICH PRÁVNÍ NÁSLEDKY a) Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu v průběhu zájezdu a čerpání služeb 1. ESO travel je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivníchdůvodůneboekonomickýchdůvodůnemůžedodržetpodmínky smlouvyo zájezdu.ESO travel má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat. Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře ESO travel od dohodnutého obsahu smlouvy o zá- jezdu jsou v nutných případech přípustné a CK je k nim oprávněna.Takovéto změny je povinna zá- kazníkovioznamovatvnejkratšímmožném termíně. Jedná se zejménao změnydruhudopravyevent. programu během zájezdu. Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit ESO travel rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy o zájezdu. Při porušení tohoto závazku má ESO travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 2. Cestovní kancelář ESO travel neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technickýchdůvodů,zdůvodůnepříznivéhopočasí,popřípadě zdůvodůpřetížení vzdušnýchkoridorů. Cestující musí při plánování přípojů,dovolené,obchodních termínů,apod.brát v úvahu možnost výra- zného zpoždění.CestovníkancelářESO travelneručí za škody,kterémohou cestujícímvzniknoutvdů- sledku zpoždění.V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.V případě nočních letů,kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje.V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 3.Cestovníkancelářsivyhrazujeprávozrušitzájezd, jestliženebylodosaženominimálníhopočtuúčast- níkůuvedenéhou jednotlivýchzájezdů.JestližeESO travelzrušízájezdzdůvodunedosaženíminimálního počtuzákazníků, jepovinna tuto skutečnostzákazníkovipísemněoznámit,nejpozdějivšakve lhůtědo 7 dní před zahájením zájezdu. 4.Cestovní kancelář ESO travel je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služebvprůběhuzájezdu,pokudzvážnýchdůvodůnenímožnézabezpečitpůvodnědohodnutýprogram a služby dodržet.V takovém případě je cestovní kancelář povinna: - zabezpečitnáhradníprograma služby vkvalitěa rozsahupokudmožno shodnéneboblížící sekpů- vodním podmínkám, resp.odpovídající zaměření zájezdu - vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb,za které nebylo poskytnuto náhradní plnění - poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb,které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty vplném rozsahuakvalitě.Vpřípadě,žecestovníkancelářESO travelzajistí jakonáhradníplnění služby ve stejném rozsahu (např.ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zá- kazníka vůči cestovní kanceláří vyloučeny. 5.Cestovníkancelářsivyhrazujeprávonazměnuvěcného ičasovéhoprogramuzdůvoduzásahuvyšší moci,zdůvodu rozhodnutístátníchorgánůnebomimořádnýchokolností (nejistábezpečnostnísituace, stávky,dopravníproblémy,zavedenívízovépovinnosti,neštěstíadalšíokolnosti,kterécestovníkancelář ESO travelnemohlaovlivnitanipředvídat).V těchtopřípadechnemázákazníkprávonaposkytnutíslevy zcenyzájezduaninaodstoupeníodsmlouvyozájezdu.Upoznávacíchzájezdůupozorňujemenaurčitá omezenínávštěvhistorických,náboženskýcha jinýchpamětihodnostívednechstátních,náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. Lodní společnosti si vyhrazují právo změnit trasu plavby, případně plavbu zrušit. Důvodem takového krokumohoubýtpovětrnostníčibezpečnostnípodmínky,aktuálnípolitickásituace,epidemienebo jiné neočekávané události spadající do kategorie vis major.Nachází-li se loď na moři,má absolutní právo rozhodováníkapitándanéhoplavidla.CKESO travelnemána takové změnya rozhodnutí žádný vliva nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost.V takových případech klientům nevzniká nárok na odškodnění za plavbu nebo její část. 6.Uplavebsi lodníspolečnostivyhrazujíprávonazměnukajutyzbezpečnostních,kapacitníchči jiných důvodů.Vpřípadě změnybudeklientoviposkytnutakajutaminimálně stejné ,nebovyššíkategorie.CK ESO travelnemána takovézměnya rozhodnutížádnývlivanepřebíráprotoza tytozměnyžádnouod- povědnost. 7.UzájezdůpořádanýchcestovníkanceláříESO travel jeprvníaposlednídenurčenpředevšímkzajištění dopravy, transferůaubytováníanejsoupovažovány zadnyplnocenného rekreačníhopobytu.V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event.zkrácení pobytu. 8.Vpřípadě,žebudenazákladěpřeknihováníhotelunutnéubytovatzákazníkav jinémhotelu,uskuteční seubytovánívhotelu stejnénebovyššíkategorie.Překnihovánímůžebýt inačástpobytu.Dalšínároky vůči cestovní kanceláři ESO travel jsou vyloučeny. 9. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní kancelář ESO travel nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. b) Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka ESO travelnapřání zákazníka, je-li topodleokolnostímožné,provádí změnypodmínek sjednaných ve smlouvě o zájezdu.Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje ESO travel poplatek: - od potvrzení přihlášky do 31.dne před odletem 5.000,- Kč nebo skutečně již vynaložené náklady, - od 30.dne před odletem se změna knihování posuzuje jako zrušení zájezdu a postupuje se dle uve- dených stornovacích podmínek.Změna termínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování. Článek IX. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDUA STORNOPODMÍNKY 1.ESO travel je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb,kromě jiných důvodů uve- denýchv těchtopodmínkách,odsmlouvyozájezduodstoupit izdůvoduzrušenízájezdunebozdůvodu zrušení jednotlivých služeb.Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu doručí ESO travel zákazníkovi.Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení. 2.Odstoupí-lizákazníkodsmlouvyozájezduadůvodemodstoupeníneníporušenípovinnosticestovní kancelářestanovenésmlouvouozájezduneboObčanskýmzákoníkem,neboodstoupí-liCKodsmlouvy ozájezdupředzahájenímzájezduzdůvoduporušenípovinnostizákazníka, jeCKpozákazníkoviopráv- něna požadovat zaplacení odstupného. 3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinností ESO travel stanovené smlouvou o zájezdu nebo odstoupí-li ESO travel před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit ESO travel odstupné ve výši: 1.000,- Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60.dne před odletem 30% z celkové ceny zájezdu od 59.dne do 30.dne před odletem 50% z celkové ceny zájezdu od 29.dne do 21.dne před odletem 70% z celkové ceny zájezdu od 20.dne do 15.dne před odletem 80% z celkové ceny zájezdu od 14.dne do 4.dne před odletem 100%zcelkovécenyzájezduod3.dnepředodletemazruší-lizákazníkzájezdvdenodletu,nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká. Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady,především na le- teckou přepravu, lodní přepravu a ubytování. Storno letenky může činit až 100% kdykoliv ode dne jejího vystavení. 4.ESO travelmáprávoodečístodstupnéod složené zálohynebo zaplacené ceny.Pro výpočetodstup- ného platí den,kdy nastaly účinky odstoupení. 5.CestovníkancelářESO travelmůžepřednástupemcestyodstoupitsokamžitouplatnostíodsmlouvy o zájezdu nebo po započetí cesty smlouvu o zájezdu vypovědět v těchto případech: a)neprodleně,kdyžcestujícívážněnarušujeprůběhcestynebopobytu.Cestujícímuv takovémpřípadě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb,které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhraditcestovníkancelářinákladyspojenésezpátečnídopravou.Vpřípadězávažnéhoporušeníprávních předpisůČRnebonavštívenéhostátuúčastníkemzájezdu.Průvodcezájezdučidelegát jepakoprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb. b)7dnípřed započetím cestypřinesplněníminimálníhopočtuosobuvedenéhovkatalogunebovdo- datečnýchpodmínkách.Zákazník jeobratem informována jemunabídnuta změna smlouvyo zájezdu /knihování. c) 7 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní kancelář ESO travelekonomickyneúnosné,protoženáklady vynaloženéna uskutečnění cesty výrazněpřekračujíná- klady plánované.Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna. d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv.vyšší moci, tj.z příčin,kterým cestovní kancelář ESO travel nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář ESO travel má právo na úhradudosudposkytnutých služeb.Vpřípaděpřerušení cesty zdůvodů vyššímoci je cestovníkancelář ESO travelpovinnaučinitveškeráopatřeníkdopravenícestujícíchzpět.Dodatečnénákladys tímspojené pak nesou obě strany rovným dílem. 6.Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakulta- tivních služeb.Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované ESO travel. 7.Skutečněvzniklýminákladyse rozumíprovoznínákladyESO travelasmluvněsjednanéneboprávním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastalyúčinkyodstoupeníodsmlouvyozájezdu.Dopočtudnůsenezapočítávádenodletunapříslušný zájezd,pobyt,apod. 9.ESO travelmáprávoodečístodstupnéodsloženézálohynebozaplacenéceny.Vpřípadě,žeodstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. 10.Nenastoupí-lizákazníknazájezd,činevyčerpá-li službucestovního ruchubezpředchozíhoodstou- peníodsmlouvyozájezdunebozdůvodu,ženesplnilpovinnostdlečl.V,hradí100%předemstanovené ceny. Článek X.– REKLAMACE 1.Rozsah,podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny§2537anáslednězákonem č.89/2012Sb.,OZa z.č.634/1992Sb.,oochraně spotřebitele. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu s ESO travel,vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vy- plývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutío reklamaciblížeupravujeReklamační řádESO travel,který jezákazníkůmkdispozici ve všech provozovnách ESO travel a na webových stránkách společnosti. 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ESO travel (reklamace) musí být učiněno vážně,určitě a srozumitelně. ZákazníkmusíuplatnitsvéprávouCKbezzbytečnéhoodkladu,nejpozdějivšakdo1měsíceodskončení zájezdu,nebovpřípadě,žesezájezdneuskutečnil,odedne,kdymělbýtzájezdukončenpodlesmlouvy ozájezdu.Doporučujeme jejíuplatněnívmístě reklamovanýchslužeb,a toproto,žeuplatnění reklamace namístěumožňujecestovníkanceláři, resp. jejímudelegátovizajistitodstraněnívady,sodstupemčasu je průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace velmi obtížná a ne vždy možná. Cestovníkancelář jepovinnapřijmout reklamaci vkterékoliv svojíprovozovně,v jejím sídleadálepro- střednictvím svého delegáta, resp. pověřeného zástupce v zahraničí. ESO travel upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže ESO travel namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 3.Cestovníkancelář jepovinnazákazníkovivydatpísemnépotvrzenío tom,kdyzákazníkprávouplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,případně písemné odůvodnění zamítnutí rekla- mace. Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace,a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-lipředmětem reklamaceubytovacíslužba)apod.Lhůtaprovyřízení reklamacecestovníkan- celáří je 30 dnů. 4. Je-liuzavření smlouvyo zájezdu zprostředkováno jinou cestovníkancelářínebo cestovníagenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího odstavce zachovány, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. CK neručí za úroveň služeb a akcí,které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. 5.Vpřípadech,kdy zákazník čerpá službybezpřítomnostiprůvodceESO travel či jinéhoESO travelpo- věřeného zástupceaposkytnutá službamávady, je zákazníkpovinendbát téžovčasnéa řádnéuplat- nění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 6.Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik,průběh a příp.následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ESO travel (vismajor)nebookolnosti,které jsouna straně zákazníka,na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a ESO travel zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. Článek XI. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍA POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE 1.Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu ESO travel není pojištění léčebných výloh zákazníka pro cesty a pobyt v zahraničí ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s od- stoupením od smlouvy o zájezdu. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození nebo ztrátu zavazadlapři letecképřepravěpřebíráveškerouodpovědnost letecká společnost.Tatozodpovědnost je omezena na 20,- USD za kilogram. 2.Zákazníkmámožnostuzavřítpojištěnípro cestya pobyt včetněpojištěnípro případ,že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy o zájezdu prostřednictvím ESO travel,a ten na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy o zájezdu zprostředkuje. 3.Pokudzákazníknevyužijemožnostiuzavřítpojištěníprocestyapobytanipojištěnípropřípad,žezá- kazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy o zájezdu prostřednictvím ESO travel nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy,bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost,náklady a rizika s tím související.Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít mini- málně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven. Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty a nevyužité dovolené obsahuje katalog CK, úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v CK.V případě zakoupení cestovního pojištění klien- tempřímo jakosoučástismlouvyozájezdu, jeCK vdestinaciprostřednictvímsvéhoprůvodce/delegáta nápomocna, pokud je to možné, k řešení pojistné situace. U pojistných smluv, které klient nezakoupí přímo jako součást zájezdu,ale individuálně,nemůže být CK při řešení nenadálé situace z provozních důvodů nápomocna.CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou,působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem. CestovníkancelářESO travel jepovinnapoceloudobu svéúčinnostimítve smyslupříslušnýchustano- venízákonač159/99Sb.uzavřenupojistnou smlouvu (tato smlouva jeuzavřenauERVpojišťovnya.s., Křižíkova 36a, Praha 8, číslo smlouvy 1180000001) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech,kdy CK z důvodů svého úpadku: a)neposkytnezákazníkovidopravuzmístapobytuvzahraničídoČeské republiky,pokud je tatodoprava součástí zájezdu b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,že se zájezd neuskutečnil c)nevrátí zákazníkovi rozdílmezi zaplacenou cenou zájezdua cenou částečněposkytnutého zájezduv případě,žesezájezduskutečnilpouzezčásti.CestovníkancelářESO travel jepovinnapředatzákazníkovi dokladpojišťovny,obsahujícínázevpojišťovny,podmínkypojištěníazpůsoboznámenípojistnéudálosti. Tentodoklad jeplatnýpouzeve spojení spotvrzenímoúhraděcenyzájezdu/zálohy.Nárokyzákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu,přecházejí na pojiš- ťovnu,a to až do výše plnění,které mu pojišťovna poskytla. Článek XII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parla- mentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobníchúdajůao volnémpohybu těchtoúdajů.Cestovníkancelářmá zákonnéoprávnění zaúčelem uzavřeníaplnění smlouvyo zájezdunebo jiných smluvoposkytování služeb cestovního ruchu zpraco- vávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno,příjmení, titul,datumnarození/rodnéčíslo,adresa trvaléhopobytu, telefonníčíslo,e- mail,kontakt na blízké osoby,bankovní spojení a evidence plateb. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn,že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodava- telům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvníprůvodciadelegáti,smluvnípojišťovny).Zákazník jako subjektúdajůprohlašuje,žebude spo- lucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu,např.při zařazení do věrnostního programu.Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingovénabídkysvýmzákazníkůmzasílatbez tohotosouhlasu.Zasíláníobchodníchsdělenímůže zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu info@esotravel.cz . Podrobné„Informaceozpracováníosobníchúdajů (GDPR)“apoučeníoprávechzákazníkavsouvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na www.esotravel.cz/informace/cestovni-informace Článek XIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1.Platnost těchtopodmíneksevztahujenaslužbyposkytovanécestovníkanceláříESO travel jen tehdy, není-li cestovníkanceláří stanoven,čipředem sjednán rozsah vzájemnýchprávapovinností jinak,a to vždypísemnou formou.Zákaznícipotvrzujípodpisemcestovníchsmluv,že jsou jimVšeobecnépodmínky známy, rozumějí jim,souhlasí snimiavplném rozsahu jepřijímají.Veškeréúdajeapokynyobsaženév kataloguaceníkucestovníkancelářeESO traveloslužbách,cenáchacestovníchpodmínkáchodpovídají informacím známýmvdobě tiskua cestovníkancelář sivyhrazujeprávo jejich změnydodobyuzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. 2.V souladu s ust.§14 zákona č.634/1992 sb.o ochraně spotřebitele,ESOTravel informuje zákazníka omožnosti řešitpřípadné sporyvyplývající ze smluvo zájezduuzavřených sESOTravelprostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,Praha 2,PSČ 12000, internetová adresa www.coi.cz . 3.Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 24.5.2018. Dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto podmínek pozbývají platnosti a účinnosti Podmínky předchozí. Ceny v katalogu byly kalkulovány dle kurzu platnému k 20.11.2021. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. V ........................................ Datum ...................................... Podpis .......................................... 46

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3MzM=