Plavby lodí 2019 | ESO travel

Program zájezdu: 1.den PRAHA – BASILEJ Přílet do Basileje, dle časových možností pro- hlídka města s nejkrásnější radnicí ve Švýcarsku, chrámem, kde je pohřben erasmus Rotterdam- ský a starýmměstem plným romantických uliček. 2.den BASILEJ - ŠTRASBURK dopoledne nalodění a vyplutí směr Štrasburk. Plná penze a nocleh na lodi. 3.den ŠTRASBURK starý Štrasburk je plný staveb, které díky vy- výšeným chodníkům propůjčí čtvrti „malá Fran- cie“ pohádkovou atmosféru. Během prohlídky navštívíme slavnou katedrálu a nebude chybět ani ochutnávka zdejších znamenitých vín - mimo jiné např. sylván ze Zotzenbergu, kde se nachází jediná vinice grand Cru v Alsasku. Plná penze a nocleh na lodi. 4.den ŠTRASBURK – HEIDELBERG - MANNHEIM Během plavby po Horním Rýnu na nás všude če- kají zajímavá překvapení. Nejprve navštívíme Heidelberg, pyšnící se nejstarší německou uni- verzitou (založena 1385) a monumentálním zám- kem, v jehož sklepeních se nachází jeden z nej- větších sudů na světě. tato obří nádoba pojme 219.000 l vína. Atmosféru dokreslují bezpočet- né studentské lokály v historické části města plné architektonických skvostů německého ba- roka. V nedalekém speyru se naskytne fakul- tativně možnost návštěvy zajímavého tech- nického muzea s raritní expozicí. Fanoušci motosportu mohou vyrazit na prohlídku okruhu F1 v Hockenheimu. dnes večer zakotvíme v mannheimu, jehož dominantou je barokní zá- mek. Právě zde završíme den návštěvou kon- certu klasické hudby. Za pozornost jistě stojí i zdejší jezuitský chrám. Plná penze a nocleh na lodi. 5.den MANNEHEIM – RÜDESHEIM - KOBLENZ dnešní plavba povede nejužším místem Rýna, kolem břidlicové skály Lorelei, která je na se- znamu UNesCO. Podle pověstí zde stejnojmenná víla střeží zlatý poklad Nibelungů. Pyšné lodi- vody, kteří by se jí posmívali, vábí sladkým hla- sem do záhuby, aby je potrestala za jejich pře- Plavba z Basileje do Amsterdamu zíravost. mineme nádherné scenerie ve stínu čet- ných hradů. V okolí se nacházejí jedny z nej- slavnějších vinic Německa. Po připlutí do Rü- desheimu, města na úpatí rozlehlých vinohra- dů, nasedneme do Winzerexpresu (tedy vinař- ského vláčku) a navštívíme siegfriedovo hudební muzeum. Následně se vydáme kabinovou la- novkou k památníku Niederwald (UNesCO), který připomíná založení prvního jednotného ně- meckého státu. Plná penze a nocleh na lodi. 6.den KOBLENZ město na soutoku Rýna s moselou nám poslou- ží jako základna pro dnešní výlet na nedaleký hrad Cochem, jehož původní stavba je stará přes tisíc let. V roce 1689 byl zničen Francouzi při obléhání. V letech 1868 až 1877 byl ovšem kom- pletně zrenován a od té doby je nejnavštěvo- vanější památkou v údolí řeky mosely. Plná pen- ze a nocleh na lodi. 7.den KOBLENZ – KOLÍN N. RÝNEM Na cestě do Kolína nad Rýnem leží nádherný no- vogotický zámek drachenburg. Vypravíme se k němu nejstarší funkční německou zubatkou a vy- chutnáme si výhled na poklidně plynoucí řeku. Následné doplutí do Kolína nad Rýnem, prohlídka města s gotickou katedrálou sv. Petra (neboli Köl- ner dom) a dalšími pamětihodnostmi. Jak jinak zakončit den v Kolíně než v klasické místní hos- půdce. s písní na rtech a typickou sklenicí zva- nou stange plnou lahodného světlého piva, kte- ré se jinde na světe nevaří, se nabízí otázka, zda je české pivo skutečně nejlepší. 8.den KOLÍN N. RÝNEM – AMSTERDAM Ráno pokračujeme směrem k holandským hra- nicím. Více než polovina této oblasti se nachá- zí pod úrovní moře a je protkána spletí kaná- lů. do jednoho z nich odbočíme vstříc našemu poslednímu cíli - Amsterdamu. mimo procház- ky úzkými ulicemi pod dohledem nakloněných domů je možno navštívit brusírnu diamantů, kvě- tinový trh či se svézt lodí po grachtech. Fakul- tativní výlety do Volendamu, rybářské vesnice proslulé uzenými úhoři nebo edamu, odkud po- chází všem známý druh sýra vyplní poslední prázdná místa mozaiky této jedinečné cesty. Plná penze a nocleh na lodi. 9.den AMSTERDAM - PRAHA Po snídani a vylodění se lze dle časových mož- ností vydat na procházku Amsterdamem, nebo navštívit některé ze zdejších muzeí, jako na- příklad slavný dům Anny Frankové. Odpoledne transfer na letiště a odlet do ČR. 9 dní / 8 nocí 15.04. – 23.04.2019 . . . 110.000,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . na vyžádání minimum: 12 osob CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE - letenku Praha – Basilej / Amsterdam – Praha - 1x ubytování v hotelu 5* - 7x ubytování na lodi 5* scenic Jewel ve standardní kajutě typu e s All Inclusive po dobu plavby - služby českého průvodce po celou dobu programu - transfery klimatizovanými vozy - služby místního průvodce - dopravu na letiště v Praze a zpět do místa bydliště CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE - fakultativní výlety nad rámec programu - cestovní pojištění - spropitné Poznámka: s ohledem na splavnost řeky a bezpečnostní opatření je vyhrazena změna směru plavby a s tím související uspořádání programových bodů Basilej Kolín n. Rýnem Mannheim Amsterdam Koblenz Štrasburk Scenic Cruise: Luxusní plavba moderní výletní lodí na- bízí jedinečný zážitek v podobě cestování z jiného úhlu pohledu. mezitím co se kra- jina před vašimi zraky neustále mění, vy si užíváte přepychu obsluhy osobním ko- morníkem. moderně a stylově vybavené kajuty s balkonem jsou jen pouhým za- čátkem. Vybavení jako je masážní salon, moderní posilovna, elektro kola, wifi na palubě, knihovna, letní kino, salon krá- sy, bazén, jsou standardem na palubě této 5* královny asijských vod. Nadstandard- ním zážitkem je především gastronomie a vše co k ní patří. Náš šéfkuchař a jeho tým udělá vše proto, aby každá vaše chu- ťová buňka byla uspokojena. All inclusi- ve je naší chloubou. 18 P L A V B Y s d e L e g á t e m

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3MzM=